Παντελής Γεωργογιάννης
Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών

Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

τηλ. 2610-993855 / 6987-146604, fax 2610-993855 (9.00 π.μ. - 2.00 μ.μ.)
email: georgog@upatras.gr, pantelis.georgogiannis@gmail.com

 

 

Prof. Dr. Pantelis Georgogiannis
University of Patras

Intercultural Education Centre

tel. 2610-993855 / 6987-146604, fax 2610-993855 (9.00 a.m. - 2.00 p.m.)
email: georgog@upatras.gr, pantelis.georgogiannis@gmail.com

 

 

Θέματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Κοινωνικοψυχολογικές προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση - Διαπολιτισμική Αγωγή
Παντελής Γεωργογιάννης
Εκδόσεις Gutenberg
Αθήνα 1995

Το βιβλίο αυτό είναι μια συλλογική εργασία, η οποία περιλαμβάνει μελέτες και ερευνητικά άρθρα που έχουν ως επίκεντρο ζητήματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Αρχικά παρατίθεται η εξέλιξη του φαινομένου της μετανάστευσης και της παλιννόστησης στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση που παρέχεται στις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, τη Δυτική Ευρώπη και την Κάτω Ιταλία. Εν συνεχεία διερευνάται το ζήτημα της παρέμβασης ενός γλωσσικού ιδιώματος στην εκμάθηση μιας νέας γλώσσας και αναλύεται το φαινόμενο της διγλωσσίας. Τέλος, διατυπώνονται προτάσεις σχετικά με τη διδασκαλία των Ελληνικών ως πρώτης και δεύτερης γλώσσας.

Θεωρία και πρακτικές προσεγγίσεις για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας
Παντελής Γεωργογιάννης
Πάτρα 2000

Το βιβλίο αυτό, το οποίο αποτελεί μια συλλογική εργασία, περιλαμβάνει άρθρα που προέρχονται κυρίως από εισηγήσεις διακεκριμένων επιστημόνων και ερευνητών, όπως παρουσιάστηκαν στα δύο διεθνή συνέδρια με θέμα: «Η ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα: Μια διαπολιτισμική προσέγγιση», αλλά και από άλλα άρθρα που προστέθηκαν για το σκοπό αυτό. Στα άρθρα παρουσιάζονται προτάσεις που έχουν σχέση με τρόπους και μέσα διδασκαλίας και εκμάθησης της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή. Επίσης παρατίθενται σκέψεις, απόψεις, αποτελέσματα ερευνών από διάφορους χώρους, όπως της παιδαγωγικής, της γλωσσολογίας κ.ά. αναφορικά με τη διδασκαλία, διάδοση και αναβάθμιση της ελληνικής γλώσσας.

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
Παντελής Γεωργογιάννης
Πάτρα 2002

Η παρούσα έκδοση είναι μια συλλογική εργασία, η οποία περιλαμβάνει μελέτες και ερευνητικά άρθρα, που έχουν ως επίκεντρο ζητήματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Σκοπός της έκδοσης είναι να γνωρίσουν οι εκπαιδευτικοί του διδασκαλείου ή οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί τις σημαντικότερες πτυχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης όπως τα διεθνή και ελληνικά μεταναστευτικά ρεύματα καθώς και θέματα που σχετίζονται με τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας όπως θέματα ταυτότητας, παράμετροι συγγραφής διδακτικού υλικού, διδακτικό υλικό, κριτική διδακτικού υλικού και μεθόδων κ.α., ώστε να κατανοήσουν βαθύτερα το πρόβλημα της ένταξης και προσαρμογής των αλλοδαπών και παλιννοστούντων στην ελληνική κοινωνία και της ενίσχυσης της ελληνικής φυσιογνωμίας των ομογενών στις χώρες παραμονής τους καθώς και να αποκτήσουν διαπολιτισμική ετοιμότητα.

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
Παντελής Γεωργογιάννης
Πάτρα 2006

Στόχος του παρόντος βιβλίου είναι να παρουσιαστούν οι πιο σημαντικές παράμετροι που συντείνουν στη δημιουργία προϋποθέσεων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, όπως τα διεθνή και ελληνικά ρεύματα, οι εκπαιδευτικές πολιτικές που εφάρμοσαν οι χώρες υποδοχής των Ελλήνων μεταναστών στο εξωτερικό, η ελληνική νομοθεσία για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και των αλλοδαπών και παλιννοστούντων στην Ελλάδα. Ακόμα, παρουσιάζονται τα μοντέλα εκπαίδευσης μειονοτικών ομάδων αλλά και ο παράγοντας της διαπολιτισμικής επάρκειας και ετοιμότητας των εκπαιδευτικών. Τέλος, αναφέρεται μια πρόταση παραγωγής διδακτικού υλικού για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας.

 
© Copyright   Π Γεωργογιάννης