Παντελής Γεωργογιάννης
Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών

Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

τηλ. 2610-993855 / 6987-146604, fax 2610-993855 (9.00 π.μ. - 2.00 μ.μ.)
email: georgog@upatras.gr, pantelis.georgogiannis@gmail.com

 

 

Prof. Dr. Pantelis Georgogiannis
University of Patras

Intercultural Education Centre

tel. 2610-993855 / 6987-146604, fax 2610-993855 (9.00 a.m. - 2.00 p.m.)
email: georgog@upatras.gr, pantelis.georgogiannis@gmail.com

 

 

 

Θεωρίες της Κοινωνικής Ψυχολογίας Κοινωνικοψυχολογικές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση Διαπολιτισμική Αγωγή
Τόμος I
Παντελής Γεωργογιάννης
Εκδόσεις Gutenberg
Αθήνα 1995

Στις Θεωρίες της Κοινωνικής Ψυχολογίας, Τόμος Ι, παρουσιάζεται η εξέλιξη, η θέση και το έργο της Κοινωνικής Ψυχολογίας καθώς και κάποιες από τις κοινωνικοψυχολογικές θεωρίες με τις βασικές αρχές τους και συγκεκριμένα: η θεωρία της κοινωνικής ενίσχυσης, της κοινωνικής μάθησης του Rotter και μια προσέγγιση της κοινωνικής ταυτότητας, με απώτερο στόχο την κατανόηση των κοινωνικών και ψυχολογικών προβλημάτων που σχετίζονται με την εκπαιδευτική διαδικασία.

Θεωρίες της Κοινωνικής Ψυχολογίας Κοινωνικοψυχολογικές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση Διαπολιτισμική Αγωγή
Τόμος ΙI
Παντελής Γεωργογιάννης
Εκδόσεις Gutenberg
Αθήνα 1996

Στις Θεωρίες της Κοινωνικής Ψυχολογίας, Τόμος ΙΙ, παρουσιάζονται ορισμένες κοινωνικοψυχολογικές θεωρίες με τις βασικές αρχές τους και συγκεκριμένα: οι συγκινησιακές διαδικασίες στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, οι κοινωνικές και κοινωνικοψυχολογικές θεωρίες της ταυτότητας, η θεωρία των συγκινήσεων, η θεωρία της αυτοαντίληψης ή αυτοπαρατήρησης και η θεωρία της ψυχολογίας της ηγεσίας, με στόχο την κατανόηση των κοινωνικών και ψυχολογικών προβλημάτων που σχετίζονται με την εκπαιδευτική διαδικασία

Θεωρίες της Κοινωνικής Ψυχολογίας Κοινωνικοψυχολογικές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση Διαπολιτισμική Αγωγή
Τόμος IΙΙ
Παντελής Γεωργογιάννης
Εκδόσεις Gutenberg
Αθήνα 1997

Στις Θεωρίες της Κοινωνικής Ψυχολογίας, Τόμος ΙΙΙ, παρουσιάζονται ορισμένες κοινωνικοψυχολογικές θεωρίες με τις βασικές αρχές τους και συγκεκριμένα: η θεωρία στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, θεωρία των συγκρούσεων, η θεωρία πεδίου, η θεωρία της γνωστικής ασυμφωνίας και των κινήτρων επίδοσης, με στόχο την κατανόηση των κοινωνικών και ψυχολογικών προβλημάτων που σχετίζονται με την εκπαιδευτική διαδικασία.

 
© Copyright   Π Γεωργογιάννης