Παντελής Γεωργογιάννης
Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών

Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

τηλ. 2610-993855 / 6987-146604, fax 2610-993855 (9.00 π.μ. - 2.00 μ.μ.)
email: georgog@upatras.gr, pantelis.georgogiannis@gmail.com

 

 

Prof. Dr. Pantelis Georgogiannis
University of Patras

Intercultural Education Centre

tel. 2610-993855 / 6987-146604, fax 2610-993855 (9.00 a.m. - 2.00 p.m.)
email: georgog@upatras.gr, pantelis.georgogiannis@gmail.com

 

Συλλογικές ανακοινώσεις σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια

 

1.                  Γεωργογιαννησ, Π., Καλλιβωκα, Γ., (1998), Δομή και περιεχόμενο του τεύχους Ι της σειράς «Πες το Ελληνικά», τεύχη 1-6. Στα: Πρακτικά του 2ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου με θέμα: “Τα Νέα Ελληνικά στις χώρες της Κοινοπολιτείας”, 5-7 Μαΐου 1998, Σεβαστούπολη (Κριμαία).

2.                  Γεωργογιαννης, Π., Αλμπανη, Β.,  (2000), Κίνητρα για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων από τμήματα ελληνικών σπουδών του εξωτερικού”. Στο: Γεωργογιαννης, Π. (επιμ.), Η ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα: Μια διαπολιτισμική προσέγγιση, Τόμος Ι, Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου, Πάτρα 2000, σ. 366-377.

3.                  Γεωργογιαννης, Π., Βασιλοπουλου, Π., (2000) Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε παλιννοστούντες μαθητές από τις Δημοκρατίες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης με βάση τη διδακτική σειρά  «Πες το Ελληνικά». Στο: Γεωργογιαννης, Π. (επιμ.), Η ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα: Μια διαπολιτισμική προσέγγιση, Τόμος Ι, Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου, Πάτρα 2000, σ. 378-388.

4.                  Γεωργογιαννης, Π., Βασιλοπουλου, Π., (2000), Η ανάπτυξη της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στις παρευξείνιες χώρες. Στο: Γεωργογιαννης, Π. (επιμ.), Η ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα: Μια διαπολιτισμική προσέγγιση, Τόμος Ι, Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου, Πάτρα 2000, σ. 389-398.

5.                  Γεωργογιαννης, Π., Γουρουτιδου, Σ., (2000), Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση στις Δημοκρατίες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Προβλήματα και προοπτικές. Στο: Γεωργογιαννης, Π. (επιμ.), Η ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα: Μια διαπολιτισμική προσέγγιση, Τόμος ΙΙ, Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου, Πάτρα 2000, σ. 160-168.

6.                  Γεωργογιαννης, Π., Μελιτζανη, E., (2000) Ο Τουρισμός ως κίνητρο για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Στο: Γεωργογιαννης, Π. (επιμ.), Η ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα: Μια διαπολιτισμική προσέγγιση, Τόμος Ι, Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου, Πάτρα 2000, σ. 295-307.

7.                  Γεωργογιαννης, Π., Μπομπαριδου, Χ., (2000), Επιμόρφωση εκπαιδευτικών πτυχιούχων τμημάτων ελληνικών σπουδών του εξωτερικού - εμπειρικά και ερευνητικά δεδομένα”. Στα: Πρακτικά  του 1ου Διεθνούς Συνεδρίου διδασκαλίας της Νέας Ελληνικής ως ξένης γλώσσας, Αθήνα, 25-26 Σεπτεμβρίου 2000.

8.                  Γεωργογιαννης, Π., Ντιλιου, Α., (2000), Η επιμόρφωση εκπαιδευτικών που διδάσκουν ή πρόκειται να διδάξουν την ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Ένα ειδικό πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στη διαπολιτισμική εκπαίδευση από απόσταση. Στο: Γεωργογιαννης, Π. (επιμ.), Η ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα: Μια διαπολιτισμική προσέγγιση, Τόμος ΙΙΙ, Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου, Πάτρα 2000, σ. 52-64.

9.                  Γεωργογιαννης, Π., Πετρακης, Γ., (2000), Η Διδασκαλία και Εκμάθηση της Ελληνικής Γλώσσας με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών CD-ROM «Ελληνομάθεια Ι» και «Πες το Ελληνικά». Στα: Πρακτικά  του 1ου Διεθνούς Συνεδρίου διδασκαλίας της Νέας Ελληνικής ως ξένης γλώσσας, Αθήνα, 25-26 Σεπτεμβρίου 2000.

10.              Γεωργογιαννης, Π., Νικολοπουλου, Φ., (2000), Ο ρόλος της δραματοποίησης ως ενισχυτικό μέσο για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας Στο: Γεωργογιαννης, Π. (επιμ.), Η ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα: Μια διαπολιτισμική προσέγγιση, Τόμος Ι, Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου, Πάτρα 2000, σελ. 362-365.

11.              Γεωργογιαννης, Π., Αβραμοπουλου, Μ., (2000), Η δραματοποίηση ως εργαλείο εμπέδωσης στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας. Στο: Γεωργογιαννης, Π. (επιμ.), Η ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα: Μια διαπολιτισμική προσέγγιση, Τόμος Ι, Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου, Πάτρα 2000, σελ.

12.              Γεωργογιαννης, Π., Μπομπαριδου, Χ., (2001) “Οι επιδόσεις μαθητών μειονοτικών ομάδων σε σχέση με τους Έλληνες μαθητές στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών”. Επιστημονική Επετηρίδα «ΑΡΕΘΑΣ», β΄ τόμος, Πάτρα 2001 (υπό δημοσίευση – επισυνάπτεται πιστοποιητικό).

13.              Γεωργογιαννης, Π., Χρονη, Α., (2001) “Η διαφορετικότητα στη συμπεριφορά μαθητών πολιτισμικών μειονοτήτων και παλιννοστούντων στο ελληνικό σχολείο. Μια εμπειρική έρευνα σε εκπαιδευτικούς της Α/βάθμιας εκπαίδευσης. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση – Ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα, περιοδική έκδοση της Διεθνούς Ένωσης για τα Ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα, τεύχος 1, Πάτρα 2001, σ. 26-35.

14.              Γεωργογιαννης, Π., Γουρουτιδου, Σ., (2001), Ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στη ρωσική και ελληνική γλώσσα - Δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ρωσόφωνοι κατά την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Στο: Γεωργογιαννης, Π., Μπομπαριδου, Χ., (2001), Η αντίληψη της διαφορετικότητας των αλλοδαπών φοιτητών που συμμετέχουν σε προγράμματα επιμόρφωσης ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού στο ΚΕ.Δ.ΕΚ. Πανεπιστημίου Πατρών. Στο: Γεωργογιαννης, Π. (επιμ.), Η ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα: Μια διαπολιτισμική προσέγγιση, Τόμος ΙΙΙ, Πρακτικά 3ου Διεθνούς Συνεδρίου, Πάτρα 2001, σ. 109-124.

15.              Γεωργογιαννης, Π., Μπομπαριδου, Χ., (2001), Η αποτελεσματικότητα του Άτυπου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Επιμόρφωσης πτυχιούχων εκπαιδευτι-κών από Τμήματα Ελληνικών Σπουδών του εξωτερικού. Στο: Γεωργογιαννης, Π. (επιμ.), διαπολιτισμική εκπαίδευση - Ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα, Πρακτικά 4ου Διεθνούς Συνεδρίου , Πάτρα 28 Ιουνίου – 1 Ιουλίου 2001.

16.              Γεωργογιαννης, Π., Μπομπαριδου, Χ., (2001), Οι επιδόσεις μαθητών μειονοτικών ομάδων σε σχέση με τους Έλληνες μαθητές στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών”. Επιστημονική Επετηρίδα «ΑΡΕΘΑΣ», β΄ τόμος, Πάτρα 2001.

17.              Γεωργογιαννης, Π., Παναγιωτακοπουλου, Μ., (2001), Ενδεικτικές ασκήσεις για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας από τη διδακτική σειρά «Πες το Ελληνικά». Στο: Γεωργογιαννης, Π. (επιμ.), Η ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα: Μια διαπολιτισμική προσέγγιση, Τόμος ΙΙΙ, Πρακτικά 3ου Διεθνούς Συνεδρίου, Πάτρα 2001, σ. 469-480.

18.              Γεωργογιάννης, Π., Παντελοπουλου, Κ., (2001), Σκέψεις για την παραγωγή διδακτικού υλικού ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού. Στο: Η ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα: Μια διαπολιτισμική προσέγγιση, Τόμος IΙ, Πρακτικά 3ου Διεθνούς Συνεδρίου, Πάτρα., σελ. 427-436.

19.              Γεωργογιάννης, Π., Χριστοπουλου, Α., (2001), Η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης  ή ξένης γλώσσας σε ενήλικες μέσα από αυθεντικό υλικό για το «Ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα». Στο: Η ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα: Μια διαπολιτισμική προσέγγιση, Τόμος IΙ, Πρακτικά 3ου Διεθνούς Συνεδρίου, Πάτρα., σελ.408-426.

20.              Γεωργογιαννης, Π., Χρονη, Α., (2001), Η διαφορετικότητα στη συμπεριφορά μαθητών πολιτισμικών μειονοτήτων και παλιννοστούντων στο ελληνικό σχολείο. Μια εμπειρική έρευνα σε εκπαιδευτικούς της Α/βάθμιας εκπαίδευσης. Στο: Διαπολιτισμική Εκπαίδευση – Ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα, περιοδική έκδοση της Διεθνούς Ένωσης για τα Ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα, τεύχος 1, Πάτρα 2001, σ. 26-35.

21.  Γεωργογιάννης, Π., Αναστασοπουλου, Ν., (2002), Η εκμάθηση και η διδασκαλία πρώτης ανάγνωσης και γραφής στην ελληνική γλώσσα ως δεύτερη ή ξένη με πολυμέσα (αλληλεπιδραστική μέθοδος): CD-ROM «Πες το Ελληνικά», Στο: Η ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα: Μια διαπολιτισμική προσέγγιση, Τόμος IV, Πρακτικά 4ου Διεθνούς Συνεδρίου, Πάτρα.

22.  Γεωργογιάννης, Π., Λάμπος, Β., Παντελοπούλου, Κ., (2002), Ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στη ρωσική και την ελληνική γλώσσα – δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ρωσόφωνοι κατά την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, Στο: Η ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα: Μια διαπολιτισμική προσέγγιση, Τόμος Ι, Πρακτικά 4ου Διεθνούς Συνεδρίου, Πάτρα., σελ. 121-128.

23.  Γεωργογιάννης, Π., Λάμπος, Β., Παντελοπούλου, Κ., (2003), Ο συνεδριακός θεσμός του Κέντρου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών. Στο: Διαπολιτισμική Εκπαίδευση - Ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα, Στο: Η ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα: Μια διαπολιτισμική προσέγγιση, Τόμος IΙ, Πρακτικά 5ου Διεθνούς Συνεδρίου, Πάτρα.

24.  Καρκουλη, Μ., Γεωργογιάννης, Π., (2003), Παράγοντες που επηρεάζουν την επίδοση αλλοδαπών μαθητών Δ’ και Στ’ τάξης στη Γλώσσα. Στο: Διαπολιτισμική Εκπαίδευση - Ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα, Στο: Η ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα: Μια διαπολιτισμική προσέγγιση, Τόμος IΙΙ, Πρακτικά 6ου Διεθνούς Συνεδρίου, Πάτρα, σελ. 464-477.

25.  Μπομπαριδου, Χ., Κουνελη, Β., Γεωργογιάννης, Π., (2004), Διαπολιτισμική Επάρκεια και Ετοιμότητα – Οι απόψεις των Εκπαιδευτικών. Στο: Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου, Συνεδριακό Κέντρο Άρτας «Διώνη»10-11 Δεκεμβρίου 2004, Πάτρα, σελ. 71-83.

26.  Κουνελη, Β., Μανικα, Δ., Γεωργογιάννης, Π., (2004), Η Εκπαιδευτική Επάρκεια και η Εκπαιδευτική Ετοιμότητα των Πρωτοδιόριστων Εκπαιδευτικών. Στο: Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου, Συνεδριακό Κέντρο Άρτας «Διώνη»10-11 Δεκεμβρίου 2004, Πάτρα, σελ. 84-97.

27.  Μανικα, Δ., Μπομπαριδου, Χ., Γεωργογιάννης, Π., (2004), Ο νόμος 2496/96 για τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. Στο: Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου, Συνεδριακό Κέντρο Άρτας «Διώνη»10-11 Δεκεμβρίου 2004, Πάτρα, σελ. 98-112.

28.  Γεωργογιάννης, Π., Λάμπος, Β., Παντελοπούλου, Κ., (2005), Ο συνεδριακός θεσμός του Κέντρου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών. Στο: Η ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα: Μια διαπολιτισμική προσέγγιση, Τόμος IΙ, Πρακτικά 5ου Διεθνούς Συνεδρίου, Πάτρα.

29.  Γεωργογιάννης, Π., Λάγιος, Β., Κουνέλη, Β., (2005), Διοικητική επάρκεια και ετοιμότητα των διευθυντών σχολικών μονάδων. Στο: Διοίκηση Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης, Πρακτικά 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου, Άρτα 2-4 Δεκεμβρίου 2005, Πάτρα, σελ. 19-32.

30.  Γεωργογιάννης, Π. Λαγιοσ, Β., Μανικα, Δ., (2005), Κριτήρια επιλογής και καθήκοντα διευθυντών σχολικών μονάδων σύμφωνα με την εκπαιδευτική νομοθεσία. Στο: Διοίκηση Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης, Πρακτικά 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου, Άρτα 2-4 Δεκεμβρίου 2005, Πάτρα, σελ. 33-45.

31.  Γεωργογιάννης, Π. Μπομπαριδου, Χ., Λαμπρη, Ε., (2005), Διευθυντές Εκπαίδευσης και Προϊστάμενοι Γραφείων Εκπαίδευσης: Κριτήρια Επιλογής – Έργο και καθήκοντα.. Στο: Διοίκηση Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης, Πρακτικά 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου, Άρτα 2-4 Δεκεμβρίου 2005, Πάτρα, σελ. 46-55.

32.  Γεωργογιάννης, Π. Πιγκα, Μ., Κουνελη, Β., (2005), Έργο και καθήκοντα των Σχολικών Συμβούλων σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο. Στο: Διοίκηση Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης, Πρακτικά 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου, Άρτα 2-4 Δεκεμβρίου 2005, Πάτρα, σελ. 56-69.

 
© Copyright   Π Γεωργογιάννης