Παντελής Γεωργογιάννης
Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών

Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

τηλ. 2610-993855 / 6987-146604, fax 2610-993855 (9.00 π.μ. - 2.00 μ.μ.)
email: georgog@upatras.gr, pantelis.georgogiannis@gmail.com

 

 

Prof. Dr. Pantelis Georgogiannis
University of Patras

Intercultural Education Centre

tel. 2610-993855 / 6987-146604, fax 2610-993855 (9.00 a.m. - 2.00 p.m.)
email: georgog@upatras.gr, pantelis.georgogiannis@gmail.com

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

 

 1. Γεωργογιαννης, Π.,(1994) Πρακτικά: 1ο Συνέδριο Ελλάδας–Δημοκρατιών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης «Εκπαίδευση και Διαπολιτισμική Επικοινωνία», Πάτρα Ιούνιος 1994.

 2. Γεωργογιαννης, Π., (1997) “Εκπαίδευση και Διαπολιτισμική Επικοινωνία” (Α΄ Διαβαλκανικό Συνέδριο), Gutenberg, Αθήνα.

 3. Γεωργογιαννης, Π., (1999) “Η ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα: Μια διαπολιτισμική προσέγγιση”, 1ο Διεθνές Συνέδριο Τόμος I, ΚΕ.Δ.ΕΚ. Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα.

 4. Γεωργογιαννης, Π., (1999) “Η ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα: μια διαπολιτισμική προσέγγιση”, 1ο Διεθνές Συνέδριο, Τόμος II, ΚΕ.Δ.ΕΚ. Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα.

 5. Γεωργογιαννης, Π., (2000) “Η ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα: Μια διαπολιτισμική προσέγγιση”, 2ο Διεθνές Συνέδριο, Τόμος Ι, ΚΕ.Δ.ΕΚ. Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα.

 6. Γεωργογιαννης, Π., (2000) “Η ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα: Μια διαπολιτισμική προσέγγιση”, 2ο Διεθνές Συνέδριο, Τόμος ΙΙ, ΚΕ.Δ.ΕΚ. Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα.

 7. Γεωργογιαννης, Π., (2000) “Η ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα: Μια διαπολιτισμική προσέγγιση”, 2ο Διεθνές  Συνέδριο, Τόμος ΙΙΙ, ΚΕ.Δ.ΕΚ. Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα.

 8. Γεωργογιαννης, Π., (2001) “Η ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα: Μια διαπολιτισμική προσέγγιση”, 3ο Διεθνές Συνέδριο, Τόμος Ι, ΚΕ.Δ.ΕΚ. Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα.

 9.  

  Γεωργογιαννης, Π., (2001) “Η ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα: Μια διαπολιτισμική προσέγγιση”, 3ο Διεθνές Συνέδριο, Τόμος ΙΙ, ΚΕ.Δ.ΕΚ. Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα.

 10. Γεωργογιαννης, Π., (2001) “Η ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα: Μια διαπολιτισμική προσέγγιση”, 3ο Διεθνές Συνέδριο, Τόμος ΙΙΙ, ΚΕ.Δ.ΕΚ. Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα.

 11. Γεωργογιαννης, Π., (2002)Διαπολιτισμική Εκπαίδευση - Ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα”, 4ο Διεθνές Συνέδριο, Τόμος Ι , Πάτρα.

 12. Γεωργογιαννης, Π., (2002)Διαπολιτισμική Εκπαίδευση - Ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα”, 4ο Διεθνές Συνέδριο, Τόμος ΙΙ , Πάτρα

 13. Γεωργογιαννης, Π., (2002)  Διαπολιτισμική Εκπαίδευση - Ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα”, 4ο Διεθνές Συνέδριο, Τόμος ΙΙΙ, Πάτρα

 14. Γεωργογιαννης, Π., (2003)Διαπολιτισμική Εκπαίδευση - Ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα”, 5ο Διεθνές Συνέδριο, Τόμος Ι, Πάτρα.

 15. Γεωργογιαννης, Π., (2003)Διαπολιτισμική Εκπαίδευση - Ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα”, 5ο Διεθνές Συνέδριο, Τόμος ΙΙ, Πάτρα

 16. Γεωργογιαννης, Π., (2003)  Διαπολιτισμική Εκπαίδευση - Ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα”, 5ο Διεθνές Συνέδριο, Τόμος ΙΙΙ, Πάτρα

 17. Γεωργογιαννης, Π., (2003)Διαπολιτισμική Εκπαίδευση - Ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα”, 5ο Διεθνές Συνέδριο, Τόμος ΙV, Πάτρα

 18. Γεωργογιαννης, Π., (2004) Διαπολιτισμική Εκπαίδευση - Ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα”, 6ο Διεθνές Συνέδριο, Τόμος Ι, Πάτρα.

 19. Γεωργογιαννης, Π., (2004)  Διαπολιτισμική Εκπαίδευση - Ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα”, 6ο Διεθνές Συνέδριο, Τόμος ΙΙ, Πάτρα.

 20. Γεωργογιαννης, Π., (2004)  Διαπολιτισμική Εκπαίδευση - Ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα”, 6ο Διεθνές Συνέδριο, Τόμος ΙΙΙ, Πάτρα.

 21. Γεωργογιαννης, Π., (2004)  Διαπολιτισμική Εκπαίδευση - Ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα”, 6ο Διεθνές Συνέδριο, Τόμος ΙV, Πάτρα.

 22. Γεωργογιαννης, Π., (2005)Διαπολιτισμική Εκπαίδευση - Ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα”, 7ο Διεθνές Συνέδριο, Τόμος Ι, Πάτρα.

 23. Γεωργογιαννης, Π., (2005)Διαπολιτισμική Εκπαίδευση - Ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα”, 7ο Διεθνές Συνέδριο, Τόμος ΙΙ, Πάτρα.

 24. Γεωργογιαννης, Π., (2005)  Διαπολιτισμική Εκπαίδευση - Ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα”, 8ο Διεθνές Συνέδριο, Τόμος Ι, Πάτρα.

 25. Γεωργογιαννης, Π., (2005)  Διαπολιτισμική Εκπαίδευση - Ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα”, 8ο Διεθνές Συνέδριο, Τόμος ΙΙ, Πάτρα.

 26. Γεωργογιαννης, Π., (2005)  Διαπολιτισμική Εκπαίδευση - Ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα”, 8ο Διεθνές Συνέδριο, Τόμος ΙΙΙ, Πάτρα.

 27. Γεωργογιαννης, Π., (2005)  Διαπολιτισμική Εκπαίδευση - Ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα”, 8ο Διεθνές Συνέδριο, Τόμος ΙV, Πάτρα.

 28. Γεωργογιαννης, Π., (2006)Διαπολιτισμική Εκπαίδευση - Ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα”, 9ο Διεθνές Συνέδριο, Τόμος Ι, Πάτρα.

 29. Γεωργογιαννης, Π., (2006)  Διαπολιτισμική Εκπαίδευση - Ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα”, 9ο Διεθνές Συνέδριο, Τόμος ΙΙ, Πάτρα.

 30. Γεωργογιαννης, Π., (2006)Διαπολιτισμική Εκπαίδευση - Ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα”, 9ο Διεθνές Συνέδριο, Τόμος ΙΙΙ, Πάτρα.

 31. Γεωργογιαννης, Π., (2006)  Διαπολιτισμική Εκπαίδευση - Ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα”, 9ο Διεθνές Συνέδριο, Τόμος ΙV, Πάτρα.

 32. Γεωργογιαννης, Π., (2004)Διαπολιτισμική Εκπαίδευση”, 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Άρτας – Συνεδριακό Κέντρο «Διώνη», Τόμος Ι, Άρτα.

 33. Γεωργογιαννης, Π., (2004)Διοίκηση Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης”, 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Άρτας, Τόμος Ι, Άρτα.

 34. Γεωργογιαννης, Π., (2004)Διοίκηση Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης”, 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Άρτας, Τόμος ΙΙ, Άρτα.

 35. Γεωργογιαννης, Π., (2004)  Διοίκηση Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης”, 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Άρτας, Τόμος ΙΙΙ, Άρτα.

 36. Γεωργογιαννης, Π., (2004)  Διοίκηση Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης”, 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Άρτας, Τόμος ΙV, Άρτα.
 37. Γεωργογιαννης, Π., (2005)Διαπολιτισμική Εκπαίδευση”, 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Άρτας – Συνεδριακό Κέντρο «Βυζαντινό»,  Άρτα

 
© Copyright   Π Γεωργογιάννης