Παντελής Γεωργογιάννης
Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών

Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

τηλ. 2610-993855 / 6987-146604, fax 2610-993855 (9.00 π.μ. - 2.00 μ.μ.)
email: georgog@upatras.gr, pantelis.georgogiannis@gmail.com

 

 

Prof. Dr. Pantelis Georgogiannis
University of Patras

Intercultural Education Centre

tel. 2610-993855 / 6987-146604, fax 2610-993855 (9.00 a.m. - 2.00 p.m.)
email: georgog@upatras.gr, pantelis.georgogiannis@gmail.com

 

Ατομικές εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά και βιβλία

 

 1. Γεωργογιαννης, Π., (1980) “Μαθαίνω τη γλώσσα μου”, Νο. 1, Αθήνα, Αναγνωστικό στα «ελληνικά». Selbstverlak. Universitaet Dortmund.

 2. Georgogiannis, P., (1980) “Ich lerne meine Sprache”, Nr. 1. Athen. Lesebuch in "deutsch". Selbstverlak. Universitaet Dortmund.

 3. Georgogiannis, P., (1980) “ Grundlegende Aussagen Zur Sprachunterrichtssituation der auslandischen Kinder in der Bundesrepublik Deutschland”. Jahrbuch Hellinika, Bochum. S. 142-152.

 4. Georgogiannis, P., (1980) “Neue Dimensionen im Sprachenlernen. Eine Einfuerung in die integration der Sprachen”. Athen. Selbstverlak. Universitaet Dortmund.

 5. Georgogiannis, P., (1981) “Identitaets Dimmensionen und Identitaetsentiwicklung  bei zweisprachig aufwachsende Kinder”. Ruhr - Universitaet Bochum, Universi-taets Bibliotek. Diplomarbeit. Eine Pilot - Studie.

 6. Georgogiannis, P., (1983) “Kulturelle charakteristika der griechinschen Minoritaet als Bedingungen interkultureller Komunikation”. Universitaet Bochum. "Forschungsprogramm des Kultusministeriums des Landes Nordrhein - Westfalen".

 7. Georgogiannis, P., (1985) “Identitaet und Zweisprachigkeit. Sozialwissenschaftliche Studien, Herausgeber Dr. S. J. Park, Berlin, Dr. P. Weber-Schafer, P. Studienver-lag, Dr. N. Brockmeyier, Bd 28, Bochum. Doktorarbeit.

 8. Georgogiannis, P., (1985) “ Ein neuer Weg des Zweisprachigen Unterrichts. Vortrak”. Internationalle Konferenz der Evagelische Akademie Muhlheim - Ruhr.

 9. Γεωργογιαννης, Π., (1988) “Αξιολόγηση της διδασκαλίας ξένων γλωσσών στο Δημοτικό Σχολείο”. Ανακοίνωση. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Νέα προγράμματα ξένων γλωσσών, φυσικής αγωγής, καλλιτεχνικών μαθημάτων στο Δημοτικό Σχολείο». Ιθάκη 5-11 Ιουνίου 1988.

 10. Γεωργογιαννης, Π., (1989) “Το κοινό λεξιλόγιο των γλωσσών «ελληνικά», «αγγλικά» και η επίδρασή του στη μάθηση της αγγλικής από τους μαθητές της Δ΄ δημοτικού”. Ανοιχτό σχολείο, τεύχος 21, Ιανουάριος – Φεβρουάριος 1989, σελ. 24-29.

 11. Γεωργογιαννης, Π., (1989) “Κοινωνική προτίμηση – Απώθηση και Απόδοση”. Επιστημονική Επετηρίδα του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων., σελ. 225-239.

 12. Γεωργογιαννης, Π., (1990) “Δημιουργία και εξέλιξη κοινωνικών σχέσεων σε νεοσύστατες τυπικές ομάδες παιδιών ομογενών και ημεδαπών Ελλήνων”. Διμηνιαίο Εκπαιδευτικό Περιοδικό «Ανοιχτό Σχολείο», Αθήνα.

 13. Γεωργογιαννης, Π., (1990) “Ομάδα «Μια Κοινωνικοψυχολογική Προσέγγιση»”. Ανοιχτό Σχολείο, τεύχος 26, σελ. 16-21.

 14. Георгояннис, П., (1995) Роль возраста родителей в первых школьных успехах детей. (стр. 146-155), Россия, Семантические основы языковых реализаций, Краснодар.

Ο ρόλος της ηλικίας των γονέων στις πρώτες σχολικές επιδόσεις, (τριμηνιαία περιοδική έκδοση επιστημονικών συγγραμμάτων), (με κριτές), Κρασνοντάρ 1995.

 1. Георгояннис, П., (1996) Греческие языковые диалекты и их роль в изучении новогреческого языка. Относительность абстрактных реалий языка, (стр. 93-98), Краснодар

Τα ελληνικά γλωσσικά ιδιώματα και ο ρόλος τους στην εκμάθηση της νέας ελληνικής γλώσσας (τριμηνιαία περιοδική έκδοση επιστημονικών συγγραμμάτων), (με κριτές), Κρασνοντάρ 1996.

 1. Георгояннис, П., (1996) Обучение на греческом языке в высших учебных заведениях республик бывшего Советского Союза сегодня - в журнале "Филология", издаваемом Кубанским госуниверситетом. Декабрь.

Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα των Δημοκρατιών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης σήμερα (Ρωσία και Ουκρανία) (Περιοδικό «Φιλολογία», εκδόσεις Κρατικού Πανεπιστημίου του Κουμπάν, Δεκέμβριος 1996), (με κριτές).

 1. Георгояннис, П., (1996) Развивающаяся межкультурная теория для грекоговорящей Южной Италии, (стр. 63-73), Краснодар.

Η διαχρονική – διαπολιτισμική άποψη (θεωρία) για την ελληνόφωνη Κάτω Ιταλία (τριμηνιαία περιοδική έκδοση επιστημονικών συγγραμμάτων), (με κριτές), Κρασνοντάρ, 26-27 Μαρτίου 1996.

 1. Воздействие языковых идиом в изучении нового языка. В сборнике научных трудов Кубанского госуниверситета в ноябре 1996г. 

Η παρέμβαση του γλωσσικού ιδιώματος στην εκμάθηση μιας νέας γλώσσας – Μια ερευνητική προσέγγιση σε φοιτητές Πανεπιστημιακών Τμημάτων Ελληνικής Γλώσσας από τις Δημοκρατίες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης – (Συλλογή επιστημονικών συγγραμμάτων του Κρατικού Πανεπιστημίου του Κουμπάν, Νοέμβριος 1996), (με κριτές).

 1. Георгояннис, П., (1997) Стадии воздействия (интерференции) родственных диалектов изучаемого зыка на изучаемый язык, в сборнике научных трудов Кубанского госуниверситета в январе – феврале.

Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα των Δημοκρατιών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης σήμερα (Ρωσία και Ουκρανία) (Περιοδικό «Φιλολογία», εκδόσεις Κρατικού Πανεπιστημίου του Κουμπάν, Δεκέμβριος 1996), (με κριτές).

20.  Γεωργογιαννης, Π., “Μεταναστευτικά κινήματα από την Ελλάδα στο εξωτερικό. Αίτια και εξέλιξή τους”, Επιστημονική Επετηρίδα Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών.

21.  Γεωργογιαννης, Π., “Παλιννόστηση και αλλοδαποί στην Ελλάδα από το 1960 ως σήμερα. Αίτια και εξέλιξή τους”, Επιστημονική Επετηρίδα Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών.

22.  Γεωργογιαννης, Π., “Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη Δυτική Ευρώπη”, Επιστημονική Επετηρίδα Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών.

 1. Γεωργογιαννης, Π., (2000) “Παράμετροι συγγραφής διδακτικού υλικού της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας”. Στο: Γεωργογιαννης, Π. (επιμ.), Θεωρία και πρακτικές προσεγγίσεις για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας, Πάτρα, σ. 13-34.

 2. Γεωργογιαννης, Π., (2000) “Η διδασκαλία και εκμάθηση της ελληνικής  γλώσσας με πολυμέσα (αλληλεπιδραστική μέθοδος): Παρουσίαση του εκπαιδευτικού CD-ROM «Ελληνομάθεια Ι»”. Στο: Γεωργογιαννης, Π. (επιμ.), Θεωρία και πρακτικές προσεγγίσεις για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας, Πάτρα, σ. 278-290.

 3. Γεωργογιάννης, Π., (1996) Κοινωνικές και Κοινωνικοψυχολογικές Θεωρίες της Ταυτότητας, Στο: Θεωρίες της Κοινωνικής Ψυχολογίας, Τόμος ΙΙ, Αθήνα, Gutenberg, σελ. 55-82.

 4. Γεωργογιάννης, Π., (1996) Θεωρία της Αυτοαντίληψης ή Αυτοπαρατήρησης, Στο: Θεωρίες της Κοινωνικής Ψυχολογίας, Τόμος ΙΙ, Αθήνα, Gutenberg, σελ. 125-144.

 5. Γεωργογιάννης, Π., (1997) Η Θεωρία της Κοινωνικής Σύγκρισης, Στο: Θεωρίες της Κοινωνικής Ψυχολογίας, Τόμος ΙΙΙ, Αθήνα, Gutenberg, σελ. 15-45.

 6. Γεωργογιάννης, Π., (1997) Η Θεωρία των Συγκρούσεων, Στο: Θεωρίες της Κοινωνικής Ψυχολογίας, Τόμος ΙΙΙ, Αθήνα, Gutenberg, σελ. 47-72.

 7. Γεωργογιάννης, Π., (1997) Μέθοδοι Έρευνας της Κοινωνικής Ψυχολογίας, Στο: Θεωρίες της Κοινωνικής Ψυχολογίας, Τόμος ΙΙΙ, Αθήνα, Gutenberg, σελ. 163-198.

 8. Γεωργογιάννης, Π., (1997) Μεταναστευτικά Κινήματα από την Ελλάδα στο Εξωτερικό. Αίτια και Εξέλιξή τους. Στο: Θέματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Αθήνα, Gutenberg, σελ. 19-35.

 9. Γεωργογιάννης, Π., (1997) Μοντέλα Εκπαίδευσης Μειονοτικών Παιδιών και Μετακινούμενων Πληθυσμών, Στο: Θέματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Αθήνα, Gutenberg, σελ. 45-56.

 10. Γεωργογιάννης, Π., (1997) Η Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση Σήμερα στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα των Δημοκρατιών της Πρώην Σοβιετικής Ένωσης (Ρωσία και Ουκρανία), Στο: Θέματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Αθήνα, Gutenberg, σελ. 57-65.

 11. Γεωργογιάννης, Π., (1997) Η Ελληνική Γλώσσα σε Φοιτητές από τα Πανεπιστήμια της Πρώην Σοβιετικής Ένωσης στα Πλαίσια Προγραμμάτων Ταχύρρυθμης Εκπαίδευσης. Στο: Θέματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Αθήνα, Gutenberg, σελ. 67-78.

 12. Γεωργογιάννης, Π., (1997) Η Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στη Δυτική Ευρώπη, Στο: Θέματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Αθήνα, Gutenberg, σελ. 79-90.

 13. Γεωργογιάννης, Π., (1997) Η Διαχρονική-Διαπολιτισμική Άποψη (θεωρία) για την Ελληνόφωνη Κάτω Ιταλία, Στο: Θέματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Αθήνα, Gutenberg, σελ. 91-97.

 14. Γεωργογιάννης, Π., (1997) Τα Γλωσσικά «Ιδιώματα» και ο Ρόλος τους στην Εκμάθηση μιας Νέας Γλώσσας. Μια πρώτη ερευνητική προσέγγιση σε μαθητές Λυκείου από τη Ρωσία, την Αλβανία και την Κάτω Ιταλία, που γνωρίζουν ελληνικά ιδιώματα και αρχίζουν την εκμάθηση της Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Στο: Θέματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Αθήνα, Gutenberg, σελ. 99-111.

 15. Γεωργογιάννης, Π., (1997) Η Παρέμβαση του Γλωσσικού Ιδιώματος στην Εκμάθηση μιας Νέας Γλώσσας. Μια ερευνητική προσέγγιση σε φοιτητές Πανεπιστημιακών Τμημάτων Ελληνικής Γλώσσας από τις Δημοκρατίες της Πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Στο: Θέματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Αθήνα, Gutenberg, σελ. 113-124.

 16. Γεωργογιάννης, Π., (1997) Στάδια Παρέμβασης (Interferenz) Γλωσσικών Ιδιωμάτων στην Εκμάθηση Συναφούς με τα Ιδιώματα Γλώσσας. Στο: Θέματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Αθήνα, Gutenberg, σελ. 125-130.

 17. Γεωργογιάννης, Π., (1999) Ιστορική Εξέλιξη της Κοινωνικής Ψυχολογίας, Στο: Θεωρίες της Κοινωνικής Ψυχολογίας, Τόμος Ι, Αθήνα, Gutenberg, σελ. 15-24.

 18. Γεωργογιάννης, Π., (1999) Θέση και έργο της Κοινωνικής Ψυχολογίας, Στο: Θεωρίες της Κοινωνικής Ψυχολογίας, Τόμος Ι, Αθήνα, Gutenberg, σελ. 25-56.

 19. Γεωργογιάννης, Π., (1999) Θεωρία της Κοινωνικογνωστικής Μάθησης, Στο: Θεωρίες της Κοινωνικής Ψυχολογίας, Τόμος Ι, Αθήνα, Gutenberg, σελ. 57-83.

 20. Γεωργογιάννης, Π., (1999) Θεωρία της Κοινωνικής Ενίσχυσης, Στο: Θεωρίες της Κοινωνικής Ψυχολογίας, Τόμος Ι, Αθήνα, Gutenberg, σελ. 85-114.

 21. Γεωργογιάννης, Π., (2005), Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε τάξεις υποδοχής . Στο: Μητακίδου, Σ., (επιμ.), Η διδασκαλία της γλώσσας. Εκπαίδευση γλωσσικών μειονοτήτων, Θεσσαλονίκη, Επίκεντρο.

 
© Copyright   Π Γεωργογιάννης