Παντελής Γεωργογιάννης
Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών

Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

τηλ. 2610-993855 / 6987-146604, fax 2610-993855 (9.00 π.μ. - 2.00 μ.μ.)
email: georgog@upatras.gr, pantelis.georgogiannis@gmail.com

 

 

Prof. Dr. Pantelis Georgogiannis
University of Patras

Intercultural Education Centre

tel. 2610-993855 / 6987-146604, fax 2610-993855 (9.00 a.m. - 2.00 p.m.)
email: georgog@upatras.gr, pantelis.georgogiannis@gmail.com

 

Ατομικές ανακοινώσεις σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια

 

1.                  Γεωργογιαννης, Π., (1994) “Προτάσεις για την ανάπτυξη διαπολιτισμικής επικοινωνίας και διαπανεπιστημιακής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και χωρών της Κοινοπολιτείας”, Πρακτικά 1ου Συνεδρίου Ελλάδας – Δημοκρατιών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης «Εκπαίδευση και Διαπολιτισμική Επικοινωνία», Πάτρα, Ιούνιος 1994, σελ. 205-215.

2.                  Georgogiannis, P., (1995), Θεωρίες για την ελληνόφωνη Κάτω Ιταλία, Πρακτικά Συνεδρίου Ελληνόφωνων Κάτω Ιταλίας, Δεκέμβριος 1995.

3.                  Georgogiannis, P., (1995), Η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας σε πολυεθνικές ομάδες ομογενών. Μια κοινωνικοψυχολογική προσέγγιση, Πρακτικά Συνεδρίου Ελληνόφωνων Κάτω Ιταλίας, Δεκέμβριος 1995.

4.                  Георгояннис, П., (1995), Роль возраста родителей в первых школьных успехах детей. (стр. 146-155), Россия, Семантические основы языковых реализаций, Краснодар. 1995

Ο ρόλος της ηλικίας των γονέων στις πρώτες σχολικές επιδόσεις, (τριμηνιαία περιοδική έκδοση επιστημονικών συγγραμμάτων), (με κριτές), Κρασνοντάρ 1995. 

5.                  Γεωργογιαννης, Π., (1996), Η ελληνική γλώσσα σε φοιτητές από τα Πανεπιστήμια της πρώην Σοβιετικής Ένωσης στα πλαίσια προγραμμάτων ταχύρρυθμης εκπαίδευσης. Στα: Πρακτικά του Συνεδρίου Ουκρανίας-Ελλάδας, Μαριούπολη 24-26 Μαΐου 1996.

6.                  Георгояннис, П., (1996), Греческие языковые диалекты и их роль в изучении новогреческого языка. Относительность абстрактных реалий языка, (стр. 93-98), Краснодар 1996г

Τα ελληνικά γλωσσικά ιδιώματα και ο ρόλος τους στην εκμάθηση της νέας ελληνικής γλώσσας (τριμηνιαία περιοδική έκδοση επιστημονικών συγγραμμάτων), (με κριτές), Κρασνοντάρ 1996.

7.                  Георгояннис, П., (1996), Обучение на греческом языке в высших учебных заведениях республик бывшего Советского Союза сегодня - в журнале "Филология", издаваемом Кубанским госуниверситетом. Декабрь 1996г.

Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα των Δημοκρατιών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης σήμερα (Ρωσία και Ουκρανία) (Περιοδικό «Φιλολογία», εκδόσεις Κρατικού Πανεπιστημίου του Κουμπάν, Δεκέμβριος 1996), (με κριτές).

8.                  Георгояннис, П., (1996), Развивающаяся межкультурная теория для грекоговорящей Южной Италии, (стр. 63-73), Краснодар 1996г 
Η διαχρονική – διαπολιτισμική άποψη (θεωρία) για την ελληνόφωνη Κάτω Ιταλία (τριμηνιαία περιοδική έκδοση επιστημονικών συγγραμμάτων), (με κριτές), Κρασνοντάρ, 26-27 Μαρτίου 1996.

9.                  Георгояннис, П., (1996) Воздействие языковых идиом в изучении нового языка. В сборнике научных трудов Кубанского госуниверситета в ноябре 1996г. 

Η παρέμβαση του γλωσσικού ιδιώματος στην εκμάθηση μιας νέας γλώσσας – Μια ερευνητική προσέγγιση σε φοιτητές Πανεπιστημιακών Τμημάτων Ελληνικής Γλώσσας από τις Δημοκρατίες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης – (Συλλογή επιστημονικών συγγραμμάτων του Κρατικού Πανεπιστημίου του Κουμπάν, Νοέμβριος 1996), (με κριτές).

10.              Γεωργογιαννης, Π., (1997), Μοντέλα εκπαίδευσης μειονοτικών παιδιών και μετακινούμενων πληθυσμών, Πρακτικά Α΄ Διαβαλκανικού Συνεδρίου, σσ. 125-134, Αθήνα 1997.

11.              Георгояннис, П., (1997), Стадии воздействия (интерференции) родственных диалектов изучаемого зыка на изучаемый язык, в сборнике научных трудов Кубанского госуниверситета в январе - феврале 1997г.

Στάδια παρέμβασης (interferenz) γλωσσικών ιδιωμάτων κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας συναφούς γλώσσας (Συλλογή επιστημονικών συγγραμμάτων του Κρατικού Πανεπιστημίου του Κουμπάν, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1997), (με κριτές).

12.              Γεωργογιαννησ, Π., (1999), Οι βαλκανικές γλώσσες και οι βαλκανικοί πολιτισμοί ως μέσα ανάπτυξης και άσκησης διαβαλκανικής διαπολιτισμικής πολιτικής. Στα: Πρακτικά  του Συνεδρίου με θέμα: Η εκπαίδευση κατά τον 21ο αιώνα στις χώρες των Βαλκανίων και της ανατολικής λεκάνης της Μεσογείου, Αθήνα 1-4 Δεκεμβρίου 1999.

13.              Γεωργογιαννης, Π., (1999), Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα των Δημοκρατιών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης (Ρωσία και Ουκρανία) από το 1996 μέχρι το 1999. Στα: Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου: Ουκρανία-Ελλάδα: Ιστορική κληρονομιά και προοπτικές συνεργασίας, Μαριούπολη, 27-29 Μαΐου 1999, 2 τομ., σ. 87-93.

14.              Γεωργογιαννησ, Π., (1999), Επιμόρφωση φοιτητών και εκπαιδευτικών από Τρίτες Χώρες. Στα: Πρακτικά του Συμποσίου – Επιμορφωτικού Σεμιναρίου με θέμα: “Αρχική εκπαίδευση και επιμόρφωση του διδακτικού προσωπικού. Σύγχρονες ερευνητικές προσεγγίσεις”, Πάτρα 16-18 Απριλίου 1999.

15.              Γεωργογιαννης, Π., (2000), Δίγλωσσο μοντέλο πρώτης ανάγνωσης και γραφής για γερμανόφωνες και αγγλόφωνες χώρες: παράλληλη ενιαία διγλωσσία. Στο: Γεωργογιαννης, Π. (επιμ.), Η ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα: Μια διαπολιτισμική προσέγγιση, Τόμος ΙΙ, Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου, Πάτρα 2000, σ. 393-407.

16.              Γεωργογιαννης, Π., (2000), Εμπειρίες από τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως ξένης γλώσσας σε υποτρόφους του Ι.Κ.Υ. και φοιτητές προγραμμάτων Socrates – Erasmus. Στο: Γεωργογιαννης, Π. (επιμ.), Η ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα: Μια διαπολιτισμική προσέγγιση, Τόμος Ι, Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου, Πάτρα 2000, σελ. 185-190.

17.              Γεωργογιαννης, Π., (2001) “Η διδασκαλία μιας γλώσσας ως δεύτερης ή ξένης με βάση τα αυθεντικά κείμενα. Η περίπτωση της Ελληνικής”. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση – Ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα, περιοδική έκδοση της Διεθνούς Ένωσης για τα Ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα, τεύχος 1, Πάτρα 2001, σ. 42-49.

18.              Γεωργογιαννης, Π., (2001) (επιμ.), διαπολιτισμική εκπαίδευση - Ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα, Πρακτικά 4ου Διεθνούς Συνεδρίου , Πάτρα 28 Ιουνίου – 1 Ιουλίου 2001.

19.              Georgogiannis, P., (2001), Applications of the educational CD ROM “Ellinomatheia” in the teaching of Modern Greek as a second or foreign language (interactive method). Διαπολιτισμική Εκπαίδευση – Ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα, περιοδική έκδοση της Διεθνούς Ένωσης για τα Ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα, τεύχος 1, Πάτρα 2001, σ. 94-99.

20.              Γεωργογιαννης, Π., (2001) Ιστορικό Παραγωγής της Διδακτικής Σειράς «Πες το Ελληνικά». Στο: Γεωργογιαννης, Π. (επιμ.), διαπολιτισμική εκπαίδευση - Ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα:, Πρακτικά 4ου Διεθνούς Συνεδρίου, Πάτρα 28 Ιουνίου – 1 Ιουλίου 2001.

21.              Γεωργογιάννης, Π., (2004), Διαπολιτισμική Επάρκεια και Ετοιμότητα των Εκπαιδευτικών. Στο: Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου, Συνεδριακό Κέντρο Άρτας «Διώνη»10-11 Δεκεμβρίου 2004, Πάτρα, σελ. 49-70.

22.  Γεωργογιάννης, Π., (2004), Η Διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας. Μια Διαπολιτισμική Πρόταση. Στο: Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου, Συνεδριακό Κέντρο Άρτας «Διώνη»10-11 Δεκεμβρίου 2004, Πάτρα, σελ. 147-165.

23.  Γεωργογιάννης, Π., (2005), Κριτήρια επιλογής και πιστοποίηση διοικητικής επάρκειας και διοικητικής ετοιμότητας για υποψήφιους εκπαιδευτικούς διευθυντών σχολικών μονάδων, στελεχών εκπαίδευσης και σχολικών συμβούλων. Η πρότασή μας. Στο: Διοίκηση Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης, Πρακτικά 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου, Άρτα 2-4 Δεκεμβρίου 2005, Πάτρα, σελ. 33-45.

 
© Copyright   Π Γεωργογιάννης