Παντελς Γεωργογιννης
Καθηγητς Πανεπιστημου Πατρν

Κντρο Διαπολιτισμικς Εκπαδευσης

τηλ. 2610-993855 / 6987-146604, fax 2610-993855 (9.00 π.μ. - 2.00 μ.μ.)
email: georgog@upatras.gr, pantelis.georgogiannis@gmail.com

 

 

Prof. Dr. Pantelis Georgogiannis
University of Patras

Intercultural Education Centre

tel. 2610-993855 / 6987-146604, fax 2610-993855 (9.00 a.m. - 2.00 p.m.)
email: georgog@upatras.gr, pantelis.georgogiannis@gmail.com

 

 

 

 

2007
5

Η Διαπολιτισμικ Εκπαδευση, εν εμφανστηκε αρχικ ως να γνωστικ αντικεμενο, στην πορεα διαπιστθηκε τι πτεται και λλων γνωστικν αντικειμνων της εκπαδευσης, πως προκπτει απ δημοσιεσεις σε επιστημονικ περιοδικ και ανακοινσεις σε εθνικ και διεθν συνδρια. Το γεγονς αυτ μας θησε στο να ερευνσουμε και να καταγρψουμε τα διφορα γνωστικ αντικεμενα που εμππτουν στο χρο της Διαπολιτισμικς Εκπαδευσης, αφο η Διαπολιτισμικ Εκπαδευση παρουσιζει τις τρεις τελευταες δεκαετες μια δυναμικ εξλιξη με συνεχμενη την παρλληλη διερυνσ της.

Στο βιβλο αυτ, αφο καταγρψαμε τα διφορα γνωστικ αντικεμενα που εμππτουν στον ευρτερο χρο της Διαπολιτισμικς Εκπαδευσης, επικεντρσαμε το θεωρητικ και ερευνητικ μας ενδιαφρον σε να νο γνωστικ αντικεμενο, αυτ της Διαπολιτισμικς Κοινωνικς Ψυχολογας.

Επειδ πρκειται, λοιπν, για να νο γνωστικ αντικεμενο, και εφσον διαπιστσαμε απ ρευνς μας τι δεν υπρχει σχετικ βιβλιογραφα τσο στον ελληνικ σο και στο διεθν χρο, στηριχθκαμε στη βιβλιογραφα παρεμφερν επιστημν, πως της Ψυχολογας, της Κοινωνικς Ψυχολογας, των Παιδαγωγικν Επιστημν κ.λπ., για να οριοθετσουμε το περιεχμενο του νου αυτο γνωστικο αντικειμνου και να αναδεξουμε και να αποδεξουμε την αναγκαιτητα παρξς του.

Το βιβλο αυτ περιλαμβνει:

  1. να θεωρητικ μρος, στο οποο θεμελινεται το νο γνωστικ αντικεμενο και
  2. να ερευνητικ μρος, στο οποο εξετζονται θματα αλληλεπδρασης πολιτισμικ διαφορετικν ομδων.

Μετ το θεωρητικ προσδιορισμ της Κοινωνικς Διαπολιτισμικς Ψυχολογας και το συσχετισμ της με τα λλα γνωστικ αντικεμενα και γνωστικος χρους, καταρτσαμε να ευρτερο ερευνητικ πργραμμα με ρευνες διαπολιτισμικο κοινωνικοψυχολογικο ενδιαφροντος.

Στο ερευνητικ μρος αυτο του βιβλου παρουσιζονται τα αποτελσματα 18 ερευνν, τα δεγματα των οποων αποτελονται απ γηγενες και πολιτισμικ διαφορετικς ομδες υποκειμνων. Οι ρευνες αυτς πτονται των εξς χρων:

  1. Αυτοαντληψη, ετεροαντληψη και αυτοεκτμηση
  2. Συγκινησιακς διαδικασες
  3. Κοινωνικοποηση και ενδοομαδικς – διομαδικς μορφς συμπεριφορς
  4. Κνητρα μθησης
  5. Συνθκες και διαφοροποισεις επιδσεων
  6. Αντιλψεις εκπαιδευτικν για την πολιτισμικ διαφορετικτητα

Με την προσπθει μας αυτ, επιδικουμε να δσουμε νες προοπτικς στο θεωρητικ και ερευνητικ χρο της Διαπολιτισμικτητας και να συμβλλουμε με το νο αυτ γνωστικ αντικεμενο στη διερυνση των γνωστικν και ερευνητικν οριζντων των ερευνητν, των φοιτητν και των μαχμενων εκπαιδευτικν.

Παντελς Γεωργογιννης

Καθηγητς Π.Τ.Δ.Ε.

Πανεπιστημου Πατρν

 

 

 

 
Copyright