Παντελής Γεωργογιάννης
Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών

Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

τηλ. 2610-993855 / 6987-146604, fax 2610-993855 (9.00 π.μ. - 2.00 μ.μ.)
email: georgog@upatras.gr, pantelis.georgogiannis@gmail.com

 

 

Prof. Dr. Pantelis Georgogiannis
University of Patras

Intercultural Education Centre

tel. 2610-993855 / 6987-146604, fax 2610-993855 (9.00 a.m. - 2.00 p.m.)
email: georgog@upatras.gr, pantelis.georgogiannis@gmail.com

 

 

 

 

Ατυπα μεταπτυχιακά προγράμματα για εκπαιδευτικούς ελληνικής γλώσσας πανεπιστημιακών τμημάτων ελληνικών σπουδών της αλλοδαπής

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα περιλαμβάνει τους εξής κύκλους σπουδών:


Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

    *       Θέματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

    *       Παράμετροι για τη συγγραφή διδακτικού υλικού ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας και η διδασκαλία της σε ομογενείς και αλλοδαπούς

Διδασκαλία Νεοελληνικής Γλώσσας

    *      Διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε ομογενείς και αλλοδαπούς - Πολιτιστικά Στοιχεία

    *      Ειδική διδακτική της ελληνικής γλώσσας ως ξένης γλώσσας

    *      Ειδική διδακτική της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης γλώσσας

    *      Ειδική διδακτική της νέας ελληνικής γλώσσας

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

    *      Γραμματική - Συντακτικό της ελληνικής γλώσσας

    *      Η Ελληνική Λογοτεχνία και η διδακτική της σε ξένους

    *       Νέα Ελληνική Γλώσσα

Ιστορία

    *       Η ελληνική ιστορία με ιδιαίτερη έμφαση στη νεότερη ιστορία

    *       Ιστορία Νεοελληνικής Εκπαίδευσης

    *      Ιστορία Νεότερης Ελλάδας-19ος αιώνας

 

 

 

 
© Copyright   Π Γεωργογιάννης