Παντελς Γεωργογιννης
Καθηγητς Πανεπιστημου Πατρν

Κντρο Διαπολιτισμικς Εκπαδευσης

τηλ. 2610-993855 / 6987-146604, fax 2610-993855 (9.00 π.μ. - 2.00 μ.μ.)
email: georgog@upatras.gr, pantelis.georgogiannis@gmail.com

 

 

Prof. Dr. Pantelis Georgogiannis
University of Patras

Intercultural Education Centre

tel. 2610-993855 / 6987-146604, fax 2610-993855 (9.00 a.m. - 2.00 p.m.)
email: georgog@upatras.gr, pantelis.georgogiannis@gmail.com

 

 

 

 

2006
3
Με τα σημεριν κοινωνικ, οικονομικ και πολιτικ δεδομνα, οι κοινωνες και τα τομα που την απαρτζουν απαιτεται να διαθτουν να υψηλ εππεδο γνσεων και ικανοττων για να μπορον να ανταπεξλθουν καλτερα στην παγκοσμιοποιημνη κοινωνα της γνσης.
Η κοινωνα της γνσης αφορ δο συγκεκριμνους χρους, την εκπαδευση, δηλαδ το εκπαιδευτικ σστημα (α/βθμια, β/βθμια, γ/βθμια) και την παιδεα της κοινωνας με την ευρτερη ννοια, αναφερμενοι δηλαδ στο μορφωτικ εππεδο του λαο.
Στη χρα μας, παρ' λες τις προσπθειες και τις μεταρρυθμσεις που χουν γνει, η εκπαδευση βρσκεται δυστυχς σε να πολ χαμηλ εππεδο. Τοτο διαφανεται μσα απ διεθνες, ομαδικς και ατομικς αξιολογσεις.
Αλλ και αν ακμη εχαμε την καλτερη εκπαδευση, κι αν ακμη επενδαμε σ' αυτ το μεγαλτερο ποσοστ του εθνικο εισοδματος απ' λες τις χρες του κσμου, δε θα εχαμε τα απαιτομενα αποτελσματα για το λγο τι οι συνεχες κοινωνικοοικονομικς κ.λπ. αλλαγς μεταβλλουν συνεχς το πεδο της γνσης. Οπτε, οι σημερινς πολιτικς αλλαγς θα πρπει να χουν δο προσανατολισμος: ο πρτος εναι η συνεχς βελτωση και επικαιροποηση της επσημης εκπαδευσης (α/βθμια, β/βθμια, γ/βθμια) και ο δετερος πρπει να προσβλπει στη δια βου κατρτιση - επιμρφωση των ατμων και των τοπικν κοινωνιν γενικτερα.
Στην πρτη περπτωση, η συντεταγμνη πολιτεα αλλ και λοι οι εμπλεκμενοι φορες, πρπει να προσπαθσουν τσι στε να φρουν την εκπαδευσ μας στο εππεδο που της αξζει. Στη δετερη περπτωση, μως, πρπει να χαραχθε μια στρατηγικ απ την αρχ, μιας και μχρι σμερα δεν υπρξε. Μια στρατηγικ που θα απευθνεται στις ευρτερες λακς μζες και θα χει ως στχο την αναβθμιση του μορφωτικο επιπδου και την καλλιργεια των δεξιοττων και ικανοττων του ελληνικο λαο, στε να τις διατηρε σε να εππεδο ανταγωνιστικ και ανλογο των σημερινν, συνεχς διαμορφομενων πολιτικοοικονομικν, κοινωνικν και παγκοσμιοποιημνων εξελξεων και απαιτσεων.
Στο βιβλο αυτ, παρουσιζονται στοιχεα σχετικ με το μορφωτικ εππεδο της ελληνικς κοινωνας, οι αλληλεπιδρσεις και οι σχσεις του εκπαιδευτικο συστματος με την κοινωνα, καθς επσης και οι κοινωνικς ομδες (ευπαθες ομδες) που συνιστον τους οργανικ και λειτουργικ αναλφβητους.
Στη συνχεια καταγρφονται οι μορφς της δια βου μθησης, κατρτισης και λακς επιμρφωσης ενηλκων οι οποες συνιστον το αποτλεσμα των πολιτικν επιλογν που γιναν ως τρα απ τη συντεταγμνη πολιτεα. Οι επιλογς αυτς δεν εχαν δυστυχς θετικ αποτελσματα, πως θα δομε, και τοτο γιατ ταν κεντρικ καθοδηγομενες και δεν λμβαναν σε καμα περπτωση υπψη τα ενδιαφροντα και τις ανγκες των τοπικν κοινωνιν. Εναι μια πολιτικ που ουσιαστικ δεν εχε ραμα. Εχε μως και χει πρα πολλος επιδοτομενους μνηστρες των καθοδηγομενων απ την κεντρικ εξουσα προγραμμτων επιμρφωσης.
Συμπερασματικ, θα μποροσαμε να πομε τι σμερα εναι απλυτη ανγκη το θμα της δια βου μθησης, κατρτισης και λακς επιμρφωσης να αντιμετωπιστε με ναν διαφορετικ και ριζοσπαστικ τρπο. Ο τρπος αυτς πρπει να θτει στο επκεντρο τον διο τον πολτη αλλ και να τον καθιστ ενεργ μλος - συνδιοργανωτ και βασικ συνδιαμορφωτ της δια βου μθησης, κατρτισης και λακς επιμρφωσης, η οποα με τη σειρ της θα προσδιοριζται απ τις ανγκες και τα ενδιαφροντ του.
Στη συνχεια, διατυπνεται πρταση για μια διαφορετικ, αλλ ουσιαστικ, αντιμετπιση της δια βου μθησης, κατρτισης και λακς επιμρφωσης. Σε αντθεση με την μχρι σμερα ασκομενη πολιτικ, η πρταση θτει στο επκεντρο τον διο τον πολτη, τις διες τις τοπικς κοινωνες, που καλονται να παξουν πρωταρχικ ρλο στη δια βου μθηση, κατρτιση και λακ επιμρφωση. Εναι τα μλη των τοπικν κοινωνιν αυτ που περισστερο απ οποιονδποτε λλο γνωρζουν τις ανγκες και τα ενδιαφροντ τους. Επομνως, εναι οι μνοι που μπορον με τον πιο αποτελεσματικ τρπο να συμβλλουν στην οργνωση, προθηση και πραγματοποηση μιας δια βου μθησης, κατρτισης και λακς επιμρφωσης, που θα προρχεται απ το λα, θα απευθνεται στο λα και θα συμβλλει με τον πιο αποτελεσματικ τρπο στην αναβθμιση του απαιτομενου μορφωτικο επιπδου του ελληνικο λαο.
Γνεται, λοιπν, σαφς τι εναι απαρατητη η σχεδαση μιας πολιτικς για τη δια βου μθηση, κατρτιση και λακ επιμρφωση που θα ανταποκρνεται στο σνολο του ελληνικο λαο και θα στοχεει στην αναβθμιση του μορφωτικο επιπδου, με ειδικς παρεμβσεις στις πληθυσμιακς ομδες που επηρεζει αρνητικ το μορφωτικ του εππεδο. Η πολιτικ αυτ στο σχεδιασμ της δεν μπορε να γνεται μνο απ κποιους φορες της κεντρικς εξουσας και να απευθνεται στους πολτες λης της χρας χωρς οι πολτες να συμβλλουν στη διαμρφωση αυτς της πολιτικς.
Εναι ανγκη λοιπν να λειτουργσουμε σε να περιφερειακ αποκεντρωμνο σστημα που θα αναλαμβνει τις ευθνες του και θα παρνει πρωτοβουλες με στχο τα συμφροντα και ενδιαφροντα των τοπικν κοινωνιν και των μελν της. Ο ρλος της κεντρικς εξουσας πρπει να εναι η οικονομικ στριξη και συνολικ επβλεψη, δνοντας, ενδεχμενα, κατευθυντριες γραμμς στα πλασια ενς εθνικο σχεδιασμο.
 

 

 

 
Copyright