Παντελς Γεωργογιννης
Καθηγητς Πανεπιστημου Πατρν

Κντρο Διαπολιτισμικς Εκπαδευσης

τηλ. 2610-993855 / 6987-146604, fax 2610-993855 (9.00 π.μ. - 2.00 μ.μ.)
email: georgog@upatras.gr, pantelis.georgogiannis@gmail.com

 

 

Prof. Dr. Pantelis Georgogiannis
University of Patras

Intercultural Education Centre

tel. 2610-993855 / 6987-146604, fax 2610-993855 (9.00 a.m. - 2.00 p.m.)
email: georgog@upatras.gr, pantelis.georgogiannis@gmail.com

 

 

 

 

N
2000
I
Ο τμος I περιλαμβνει κεμενα κατεξοχν διαλογικς μορφς, τα οποα εξυπηρετον τις πραγματικς καθημερινς ανγκες του διδασκμενου για επικοινωνα και πλαισινονται με γχρωμες φωτογραφες που χουν μεση σχση με το περιεχμενο τους δνοντας ερεθσματα για περαιτρω διλογο. Στις εφτ πρτες εντητες με την σκηση «Προφρω σωστ» εμπεδνεται η προφορ λξεων, κυρως εκενων που περιχουν δψηφα, διφθγγους συμφωνικ συμπλγματα. Με μια σειρ γραμματικν και σε μικρτερη κταση συντακτικν ασκσεων που συνοδεουν και τις 22 εντητες του τμου αυτο οι διδασκμενοι κατανοον τη λειτουργα συγκεκριμνων γραμματικο-συντακτικν φαινομνων μσα απ πραγματικς καταστσεις της γλσσας, εν με τις ασκσεις χρσης των λξεων γνωρζουν τις πολλαπλς σημασες της διας λξης πντα μσα απ παραδεγματα. Οι περισστερες εντητες διανθζονται με ιστορικ και πολιτιστικ θματα απ την Ελλδα και το εξωτερικ προσφροντας ευκαιρα για σχολιασμ και συζτηση μσα στην τξη.Με τις «Ασκσεις ρλων» στο τλος των ενοττων εξλλου οι διδασκμενοι υποδυμενοι κποιους ρλους ενθαρρνονται στη χρησιμοποηση λξεων που χουν διδαχτε σε κθε εντητα αλλ και στην παραγωγ νου λγου πντα μσα σ? να κλμα ευχριστο και σε μια κατσταση αληθινς επικοινωνας. Αν εφτ εντητες παρεμβλλονται επαναληπτικς ασκσεις, με τις οποες ελγχεται ο βαθμς κατανησης των δη διδαχθντων γραμματικν, συντακτικν, λεξιλογικν και σημασιολογικν φαινομνων.
 

 

N
2000
II
Στον τμο II περιχονται κεμενα επικοινωνιακ, διαλογικς αφηγηματικς μορφς, τα οποα συνοδεονται απ ερωτσεις που σκοπ χουν την κατανησ τους και την ανπτυξη επικοινωνιακν δραστηριοττων απ τους διδασκμενους. Στη συνχεια με ασκσεις συμπλρωσης κενν, αντικατστασης, αντικειμενικς επιλογς κ.λπ. ολοκληρνεται η παρουσαση των σημαντικτερων γραμματικν φαινομνων, εν συνεχζεται η παρθεση συντακτικν και σημασιολογικν ασκσεων σε μεγαλτερη κταση τρα, με αποτλεσμα ο αρχριος διδασκμενος να φτνει σ? να βασικ εππεδο κατοχς της ελληνικς γλσσας. Η ικαντητα παραγωγς λγου εξλλου ενισχεται με την εντητα «Λγος και εικνα» και με τις ασκσεις ρλων, που δνεται η δυναττητα στους διδασκμενους να διαλεχτον, να περιγρψουν να χρο, να εκφρσουν τις προσωπικς τους απψεις πνω σε συγκεκριμνα θματα, αλλ και να συμμετσχουν ενεργ σε αυτ που τους ζητεται. Η εμπδωση λων σων χουν διδαχθε πραγματοποιεται με τις επαναληπτικς ασκσεις που παρεμβλλονται στις εντητες.
 

 

N
2000
III
Ο τρτος τμος ακολουθε την δια βασικ δομ με τους προηγομενους με μια σταδιακ μετβαση μως σε δυσκολτερα κεμενα κοινωνικο προβληματισμο. Οι «Γραμματικς και συντακτικς ασκσεις» περιλαμβνουν εκτς απ σντομη επανληψη των φαινομνων που χουν διδαχθε στους τμους I και II και ασκσεις ορθογραφας, παραγωγς, σνθεσης, αντιστοχισης συνωνμων και αντιθτων κ.λπ. Οι σημασιολογικς αποχρσεις κλιτν και κλιτων μερν του λγου γνονται αντιληπτς μσα απ καθημερινς φρσεις, εν λα τα καινορια φαινμενα εμπεδνονται με τις επαναληπτικς ασκσεις. Οι πληροφορες εξλλου για διεθνες οργανσεις και παγκσμιους οργανισμος δνουν το ναυσμα για προβληματισμ και συζτηση
 

 

N
2000
IV
Με τον τταρτο τμο, οι διδασκμενοι κατχουν το μεσαο εππεδο ελληνομθειας, χουν αποκτσει δηλαδ μια αρκετ καλ επικοινωνιακ ικαντητα, προφορικ και γραπτ. Ο λγος εδ γνεται πιο σνθετος, το λεξιλγιο εναι αναβαθμισμνο και πιο πλοσιο μιας και τα κεμενα βασζονται σε επικοινωνιακ ρθρα, δοκμια και μελτες πνω σε σγχρονα κοινωνικ θματα. Τσσερις εντητες περιλαμβνουν λογοτεχνικ κεμενα μεταξ των οποων και να απσπασμα απ αρχαα κωμωδα, για μια πρτη επαφ των διδασκμενων με την ελληνικ λογοτεχνα, η οποα παρουσιζεται αναλυτικ στους δο επμενους τμους. Στον τμο αυτ δνεται ιδιατερη μφαση στα παργωγα και σνθετα ουσιαστικν και ρημτων, τα οποα παρουσιζονται μσα απ πνακες. Τα συντακτικ φαινμενα δε δνονται με τη μορφ καννων, πως θελε η παραδοσιακ μθοδος, αλλ με φρσεις παρμνες ετε μσα απ τα κεμενα ετε απ τον καθημεριν λγο, πνω στις οποες γνεται αναλυτικ σνταξη για καλτερη αφομοωση συγκεκριμνων συντακτικν φαινομνων. Θματα λαογραφικ, ιστορικ και πολιτιστικ, μεταξ λλων, διαπραγματεεται η εντητα «Λγος και εικνα», εν ο τμος κλενει με τα «Θματα για συζτηση», που σγχρονα κοινωνικ προβλματα γνονται αντικεμενο βαθτερου σχολιασμο.
 

 

N
2000
V

Τσο ο τμος V σο και ο τμος VI ανταποκρνονται σε να αντερο εππεδο γνσης της ελληνικς. Επειδ οι τμοι αυτο προορζονται για φοιτητς που θα διδξουν τη νεοελληνικ γλσσα στη χρα τους, τα κεμενα που απαρτζουν τις εντητες εναι λογοτεχνικ και ιστορικ μσω των οποων διαφανεται η εξλιξη και η πολυμορφα της ελληνικς γλσσας και η ιστορικ πορεα του ελληνισμο στο πρασμα των αινων. Τα 22 κεμενα του τμου αυτο συνοδεουν ερωτσεις κατανησς τους, που ζητεται, μεταξ λλων, απ? το διδασκμενο να βρει πληροφορες για τη ζω και το ργο του συγγραφα. Η εμπδωση των κυριτερων γραμματικν φαινομνων επιτυγχνεται μσα απ επαναληπτικς ασκσεις, εν οι διδασκμενοι εξασκονται στη γραπτ διατπωση ιδεν και απψεων καθς επσης στην παραγωγ και σνθεση λξεων σμφωνα με υποδειγματικος πνακες. Η επικοινωνιακ δραστηριτητα ενεργοποιεται με τη συζτηση πνω σε θματα ιστορικ και κοινωνικ.

 

 

N
2000
VI

Με τον κτο τμο ολοκληρνεται η διδακτικ σειρ «Ελληνικ ως δετερη γλσσα». Στον τμο αυτ τα αποσπσματα του πεζο και ποιητικο λγου παρατθενται κατ λογοτεχνικς σχολς για την πληρστερη γνωριμα των διδασκμενων με τη νεοελληνικ λογοτεχνα. Οι λεξιλογικς και σημασιολογικς ασκσεις καταλαμβνουν τη μεγαλτερη κταση, εν ολοκληρνεται η διδασκαλα του συντακτικο. Παρλληλα οι διδασκμενοι εξασκονται στη γραπτ διατπωση σνθετου λγου καθς και στην ανπτυξη επιχειρηματολογας και κρσεων πνω σε σγχρονα θματα.

 

 

 

 
Copyright